loader


ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

2. ข้อมูลผู้สมัคร

3. ข้อมูลการศึกษา

4. ข้อมูลที่อยู่

5. ข้อมูลผู้ปกครอง

6. ข้อมูลการสมัคร

7. กรุณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (png, jpg, pdf)
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (png, jpg, pdf)
3. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (4 ภาคเรียน) (png, jpg, pdf)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี จำนวน 1 ไฟล์ (png, jpg, pdf) [ วิธีการรวมภาพให้เป็นไฟล์เดียว ]
5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (กว้าง 300 พิกเซล x สูง 350 พิกเซล) (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นชุดของสถานศึกษาเดิมเท่านั้น) (png, jpg)

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (png, jpg, pdf)
7. สำเนาหลักฐานแสดงความพิการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (png, jpg, pdf)
กรุณาคลิกเพื่อ ยอมรับ เงื่อนไข