loader


ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ

1. ประเภทโควตาพิเศษ


2. ข้อมูลผู้สมัคร


3. ข้อมูลที่อยู่


4. ข้อมูลของบิดาและมารดา


5. ข้อมูลการศึกษาที่ใช้สมัคร


6. ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่ต้องการสมัคร


7. กรุณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (png, jpg, pdf)
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (4 ภาคเรียน) (png, jpg, pdf)
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี จำนวน 1 ไฟล์ (png, jpg, pdf) [ วิธีการรวมภาพให้เป็นไฟล์เดียว ]
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (กว้าง 300 พิกเซล x สูง 350 พิกเซล) (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นชุดของสถานศึกษาเดิมเท่านั้น) (png, jpg)

กรุณาคลิกเพื่อ ยอมรับ เงื่อนไข